Privacystatement

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in dit dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming heb, opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals bvb. uw huisarts. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen evt. ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met uw expliciete toestemming.
  •  Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn evt. afwezigheid.
  •  Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
    Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik of mijn accountant een factuur kan opstellen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan (naast andere) onderstaande gegevens. Deze gegevens worden door de zorgverzekeraar gevraagd, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• Uw geboortedatum
• De datum en het aantal behandelingen
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bvb. ‘Shiatsu behandeling’
• De kosten van het consult

Bewaarplicht persoonsgegevens:
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens de WGBO, Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomsten) van cliënt-dossiers is 15 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Massagetherapie-drunen / Ilse Blankers is vanwege haar beroep gebonden aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Dat houdt in dat zij geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken zonder expliciet om toestemming van de cliënt te hebben gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.
  • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Beveiliging persoonsgegevens:
Massagetherapie-drunen / Ilse Blankers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op

Contactgegevens:
Massagetherapie-Drunen – Ilse Blankers
Doormanstraat 19 5151MG Drunen
Tel: 06-45242014
www.massagetherapie-drunen.nl
ilse@massagetherapie-drunen.nl

Call Now Button